Polska wersja
English versionJesteś tutaj:  Strona główna » Warto wiedzieć » Praca uciążliwa

Praca uciążliwa


Praca w warunkach narażenia na działanie czynników uciążliwych środowiska pracy.

 • Hałas
  Praca w warunkach uciążliwych ma miejsce wówczas, gdy hałas, rozpatrywany jako czynnik uciążliwy, przekracza dopuszczalne wartości, według kryterium uciążliwości.
 • Drgania mechaniczne (wibracje)
  Praca w warunkach uciążliwych ze względu na wibracje, ma miejsce gdy odniesiona do 8-godzinnej ekspozycji wartość sumy wektorowej ważonych przyspieszeń drgań wyznaczonych na stanowisku pracy zawiera się między połową ustalonej wartości dopuszczalnej a wartością dopuszczalną wibracji, jako czynnika szkodliwego.
 • Mikroklimat
  Praca w warunkach uciążliwych, ze względu na mikroklimat zimny, ma miejsce wówczas, gdy zmierzone wartości wskaźnika WCI zawierają się w granicach pomiędzy 1200 i 2000.
  Praca w warunkach uciążliwych, ze względu na mikroklimat gorący ma miejsce wówczas, gdy jego wartości zawierają się między strefą komfortu a dopuszczalnymi wartościami obciążenia, wyznaczonymi za pomocą wskaźnika WBGT.
 • Obciążenie narządu wzroku
  Praca stwarzająca duże obciążenie narządu wzroku jest to praca, która co najmniej przez połowę czasu zmiany roboczej wymaga czynności wzrokowych w warunkach charakteryzujących się przynajmniej jedną z wymienionych właściwości:
  - niski współczynnik odbicia szczegółu pracy wzrokowej z jego tłem,
  - mały wymiar szczegółu pracy wzrokowej,
  - częste zmiany odległości obserwacji, powodujące konieczność dużych zmian akomodacji,
  - częste zmiany adaptacji oczu do dużych zmian poziomu jasności w polu pracy wzrokowej,
  - zmienne warunki oświetlenia na zewnątrz pomieszczenia, które mogą powodować występowanie olśnienia, przy pracy wymagającej koncentracji.
 • Praca fizyczna
  Praca z dużym obciążeniem wysiłkiem dynamicznym określonych grup mięśniowych jest to praca związana z wysiłkiem mięśni wynikającym z ruchu ciała lub jego części, wykonywana z rozwijaniem sił dużych w stosunku do siły maksymalnej tych mięśni.
  Praca o dużym obciążeniu wysiłkiem dynamicznym jest to praca o wydatku energetycznym w granicach 6300-8400KJ dla mężczyzn i 3700-5000KJ dla kobiet.
  Praca związana z dużym obciążeniem wysiłkiem statycznym określonych grup mięśniowych jest to praca związana z wysiłkiem mięśni pozostających w napięciu, wynikającym z utrzymywania wymuszonej pozycji ciała lub wywierania dużych sił przez określone grupy mięśniowe (utrzymywanie narzędzia, przedmiotu itp.).
  Praca wymagająca wymuszonej pozycji ciała jest to praca wykonywana w pozycji, którą narzuca konstrukcja stanowiska pracy lub rodzaj wykonywanej czynności nie dające możliwości jej zmiany, odpowiednio do odczuwanej potrzeby pracownika.
  Praca uciążliwa ze względu na wykonywanie ruchów monotypowych jest to praca polegająca na wykonywaniu przez ponad połowę czasu zmiany roboczej ruchów powtarzalnych, czyli wykonywanych przez te same grupy mięśniowe w ten sam sposób, z częstością co najmniej dwóch lub więcej razy na minutę.
 • Obciążenie psychiczne pracą - monotonia
  Praca o dużym stopniu monotonii jest to praca, w przypadku której występują wszystkie wymienione niżej elementy procesu i środowiska pracy:
  - mały zakres zmienności warunków pracy, praca odbywa się zawsze w tym samym miejscu, w otoczeniu tych samych osób, w jednakowych warunkach stymulacji bodźcami środowiska (np. jednostajny szum),
  - mały zakres zmienności procesu pracy, rodzaj i kolejność wykonywanych czynności są zawsze takie same i powtarzają się w stałych, krótkich odstępach czasu,
  - łatwość pracy, praca wykluczająca konieczność intelektualnego zaangażowania,
  - konieczność zachowania stałej uwagi i czujności, stałe śledzenie i obserwacja sygnałów, w oczekiwaniu na pojawienie się ważnej informacji.
 • Praca wymagająca koncentracji uwagi
  Praca związana z dużym obciążeniem psychicznym spowodowanym odbiorem informacji i podejmowaniem decyzji, od wykonywania której nie można oderwać się przed zakończeniem cyklu pracy, ze względu na liczbę i wagę bieżących informacji (np. praca chirurga, kontrolera ruchu lotniczego).
Copyright © 2010 Kompetentne kursy i szkolenia BHP tylko z BHP Consulting ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock, tel./fax. 0 24/ 263 45 69
Oddziały i przedstawiciele: Warszawa, Łódź, Białystok, Ostrołęka, Szczecin, Kraków.
Projekt i wykonanie INNOWWWACJE dla BHP Consulting