EN PL

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

powiększ

12.04.2016 r.

Otrzymaliśmy zlecenie wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów ambasady RP w Kijowie. W ramach zlecenia dokonamy przeglądu wymagań p.poż wszystkich obiektów.

Warto wiedzieć:

Co musi zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

Zawartość Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać  elementy wymienione w § 6.1.rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tzn.

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem.
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
 5. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 8. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
 9. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych w szczególności:
 • Powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku.
 • Odległości od budynków sąsiadujących.
 • Parametrów pożarowych występujących substancji palnych.
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej, lub w strefach pożarowych.
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.
 • Podziału obiektu na strefy pożarowe.
 • Warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.
 • Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych.
 • Hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych.
 • Dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz również:

 

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.