EN PL

Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski.

powiększ

20.06.2016 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. oddelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

która wdraża

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporzą­dzenie w sprawie IMI"): PL i EN

Pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski są zobowiązani od dnia 18 czerwca 2016:
 • A. najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na terytorium Polski przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy stosowne oświadczenie
 • B. wyznaczyć osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z PIP
 • C. przechowywać wybrane dokumenty pracownicze na terytorium Polski przez okres delegowania, a udostępniać je Państwowej Inspekcji Pracy w okresie 2 lat od zakończenia delegowani.

Pracodawcy, którzy delegowali pracowników przed 18 czerwca 2016, a usługa jest wciąż świadczona w dniu 18 czerwca 2016, powyższych obowiązków muszą dopełnić do dnia 18 września 2016.
Pracodawca delegujący pracowników na terytorium Polski podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł jeśli nie wywiązuje się z wyżej opisanych obowiązków.

A. Oświadczenie:

Pracodawca delegujący najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi składa Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie zawierające informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Pomocniczy wzór formularza oświadczenia zamieszczony został na stronie internetowej PIP oraz na stronie prowadzonej w ramach pojedynczego punktu informacyjnego : również wersja anglojęzyczna.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy w ciągu 7 dni roboczych o każdej zmianie informacji w zakresie pkt. 1, 6 lub 7.
Oświadczenie składa się w języku polskim lub w angielskim.
Oświadczenie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego. W tym przypadku wymagany jest podpis elektroniczny, lub profil zaufany.

B. Osoba upoważniona do pośredniczenia w kontaktach z PIP

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski wyznacza osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień.
Wymagane jest, aby osoba upoważniona do kontaktów z PIP przebywała na terytorium Polski w okresie delegowania pracowników.
Dane osoby upoważnionej przekazywane są do PIP w w/w oświadczeniu. 

Osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP.

Na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy osoba upoważniona do kontaktów z PIP niezwłocznie przekazuje dane osoby upoważnionej przez pracodawcę do reprezentowania go w trakcie kontroli PIP.

Osoba upoważniona do kontaktów z PIP oraz osoba upoważniona do reprezentowania w trakcie kontroli PIP może być tą samą osobą, lub mogą to być dwie różne osoby.

Na wniosek PIP osoba upoważniona do reprezentowania w trakcie kontroli powinna być dostępna na terytorium Polski w związku z prowadzoną kontrolą.

C. Dokumenty pracownicze

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski obowiązany jest w okresie delegowania do przechowywania na terytorium Polski:

 • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy;
 • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii;
 • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Dokumenty mogą być przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej.
Miejsce przechowywania dokumentów wskazywane jest w oświadczeniu składanym do PIP.
Na wniosek PIP pracodawca delegujący zobowiązany jest udostępnić dokumenty:

 • w okresie delegowania: w ciągu 5 dni roboczych wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 • w okresie 2 lat od zakończenia delegowania: w ciągu 15 dni roboczych, a jeśli wniosek PIP tego wymaga, również z tłumaczeniem na język polski.

Ponadto:

Odpowiedzialnośćsolidarna zlecającego z pracodawcą delegującym

Wykonawca powierzający wykonanie prac budowlanych (określonych w art. 5 ust. 2 ustawy) pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP ponosi wobec pracownika delegowanego odpowiedzialność solidarną z tym pracodawcą za jego zobowiązania powstałe w trakcie wykonywania prac z tytułu zaległego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca powierzający wykonanie prac budowlanych z zostaje zwolniony z odpowiedzialności ponoszonej solidarnie wraz z pracodawcą delegującym wobec pracownika delegowanego z tytułu zaległego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pod warunkiem:

 • Przekazanie pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia
 • Odebranie od niego potwierdzenia złożenia oświadczenia do PIP

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP
Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia mu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników w zakresie:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasad równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji;

W przypadku pracowników, wykonujących nie dłużej niż przez 8 dni w roku wstępne prace montażowe lub instalacyjne niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów nie stosuje się wymagań w zakresie pkt 2?4 (wymiar urlopu, wynagrodzenie minimalne oraz wysokość wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny).

Państwowa Inspekcja Pracy zamieści na stronie internetowej (powadzonej w ramach pojedynczego punktu informacyjnego (www.businessinpoland.gov.pl ) informacje o warunkach zatrudnienia i zakresie ich stosowania do pracowników delegowanych. PIP jest też zobowiązany do udzielania informacji na ten temat.

Potrzebujesz wsparcia - skontaktuj się z nami:

BHP Consulting - delegowanie pracownika

 

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.