Delegowanie pracowników do pracy w Polsce

30 marca, 2017

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski nakłada na Pracodawcę szereg obowiązków – zapoznaj się z wymaganiami.

I. WARUNKI PRACY NIE MNIEJ KORZYSTNE NIŻ WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług:
Art. 4. ust. 1: Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.
Ustawa weszła w życie z dniem 18 czerwca 2016 r. jednak ten artykuł zapisany był uprzednio w identycznym brzmieniu w Kodeksie Pracy i został z niego przeniesiony. Ustęp 2 tego artykułu określa zakres działania przepisu.

2. Warunki zatrudnienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Pkt. 5 mówi o warunkach BHP.

Nie istnieją żadne dalsze przepisy określające co należy rozumieć przez ’warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy’. W praktyce przepis ten jest rozumiany subiektywnie i rodzi niestety kontrowersje, w szczególności w odniesieniu do sposobu realizacji obowiązków pracodawcy wobec delegowanego pracownika w zakresie BHP.
W praktyce kwestia sprowadza się do badań lekarskich i szkoleń BHP.
W związku z tym czujemy się w obowiązku poniżej naświetlić problem i jednocześnie podsumować:

 • zalecane jest, aby uniknąć ryzyka niepotrzebnych dyskusji z PIP, żeby wszyscy pracownicy delegowani z EU do RP przeszli szkolenia wstępne zgodnie z polskimi wymaganiami oraz uzyskali polskie zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań, jednak
 • uznanie badań i szkoleń bhp wykonanych w kraju pochodzenia oraz przetłumaczenie potwierdzających dokumentów na żądanie PIP jest naszym zdaniem wystarczające i zgodne z prawem, przy założeniu, że przepisy regulujące te kwestie w krajach EU zapewniają porównywalny poziom ochrony pracownika.

Znana nam interpretacja Głównego Inspektoratu Pracy, w odniesieniu do badań lekarskich sprowadziła rozumienie omawianego przepisu do konieczności literalnego zapewnienia polskich wymagań prawnych, cyt: ’w świetle polskich przepisów – nie ma możliwości honorowania przez polskie organy kontroli (…) orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wystawionych przez zagranicznych lekarzy, którzy nie spełniają wymogów określonych w przepisach polskiego rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników’

Uważamy, że warunki nie mniej korzystne’ w zakresie BHP należy rozumieć jako konieczność zapewnienia warunków pracy niepowodujących narażania pracownika na ryzyka nieakceptowalne z punktu widzenia wymaganego polskimi przepisami poziomu bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to w szczególności wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, zapewnienia bezpiecznych narzędzi i maszyn, dostatecznej i zrozumiałej informacji, zorganizowania stanowiska pracy, skoordynowania prac z innymi pracodawcami etc.

Uważamy, że rozumiejąc ’warunki nie mniej korzystne, jako konieczność wypełnienia wszystkich formalnych wymagań polskich przepisów z zasady negowali byśmy możliwość jakiegokolwiek delegowania pracowników.

Podkreślamy jednak, że to rozumowanie napotyka niestety często opór ze strony inspekcji pracy. Wynika to z braku możliwości porównania przepisów polskich z przepisami kraju pochodzenia, do czego dochodzi też brak kryteriów oceny, które z warunków były by mniej, a które bardziej korzystne np. w zakresie szkoleń BHP.

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA USTAWY DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski są zobowiązani od dnia 18 czerwca 2016:

 • A. najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na terytorium Polski przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy stosowne oświadczenie
 • B. wyznaczyć osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z PIP
 • C. przechowywać wybrane dokumenty pracownicze na terytorium Polski przez okres delegowania, a udostępniać je Państwowej Inspekcji Pracy w okresie 2 lat od zakończenia delegowania

Pracodawcy, którzy delegowali pracowników przed 18 czerwca 2016, a usługa jest wciąż świadczona w dniu 18 czerwca 2016, powyższych obowiązków muszą dopełnić do dnia 18 września 2016.
Pracodawca delegujący pracowników na terytorium Polski podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł jeśli nie wywiązuje się z wyżej opisanych obowiązków.

Delegowanie pracowników do pracy w Polsce

A. Oświadczenie
Pracodawca delegujący najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi składa Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie zawierające informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.
Pomocniczy wzór formularza oświadczenia zamieszczony został na stronie internetowej PIP, oraz na stronie prowadzonej w ramach pojedynczego punktu informacyjnego – również wersja anglojęzyczna: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1328-oswiadczenie-o-delegowaniu-pracownika  .
Pracodawca ma obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy w ciągu 7 dni roboczych o każdej zmianie informacji w zakresie pkt. 1, 6 lub 7.

Oświadczenie składa się w języku polskim lub w angielskim.
Oświadczenie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego. W tym przypadku wymagany jest podpis elektroniczny, lub profil zaufany.

B. Osoba upoważniona do pośredniczenia w kontaktach z PIP

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski wyznacza osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień.
Wymagane jest, aby osoba upoważniona do kontaktów z PIP przebywała na terytorium Polski w okresie delegowania pracowników.
Dane osoby upoważnionej przekazywane są do PIP w w/w oświadczeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP.
Na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy osoba upoważniona do kontaktów z PIP niezwłocznie przekazuje dane osoby upoważnionej przez pracodawcę do reprezentowania go w trakcie kontroli PIP.
Osoba upoważniona do kontaktów z PIP oraz osoba upoważniona do reprezentowania w trakcie kontroli PIP może być tą samą osobą, lub mogą to być dwie różne osoby.
Na wniosek PIP osoba upoważniona do reprezentowania w trakcie kontroli powinna być dostępna na terytorium Polski w związku z prowadzoną kontrolą.

C. Dokumenty pracownicze
Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski obowiązany jest w okresie delegowania do przechowywania na terytorium Polski:

 • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy;
 • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii;
 • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Dokumenty mogą być przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej.
Miejsce przechowywania dokumentów wskazywane jest w oświadczeniu składanym do PIP.
Na wniosek PIP pracodawca delegujący zobowiązany jest udostępnić dokumenty:

 • w okresie delegowania: w ciągu 5 dni roboczych wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 • w okresie 2 lat od zakończenia delegowania: w ciągu 15 dni roboczych, a jeśli wniosek PIP tego wymaga, również z tłumaczeniem na język polski.

III. UPRAWNIENIA

Świadectwo Kwalifikacyjne (np.elektryk)
Osoba wykonująca prace eksploatacyjne  powinna posiadać Świadectwo Kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy I Polityk Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci , oraz w zależności do przyjętego sposobu organizacji pracy, na stanowisku Eksploatacji E, lub dozoru D.
Uznanie analogicznych kwalifikacji nabytych w kraju pochodzenia następuje w drodze postępowania administracyjnego. Organem właściwym jest Urząd Dozoru Technicznego.
Organizacyjnie łatwiejsza możliwością jest zdanie przez obcokrajowca w Polsce egzaminu przed uprawnioną komisją przy udziale tłumacza.
Uwaga: świadectwo kwalifikacyjne nie wyczerpuje wszystkich wymagań związanych z pracą przy urządzeniach energetycznych. W skrócie osoba powinna być ponadto upoważniona przez prowadzącego eksploatację oraz pracować w oparciu o instrukcję eksploatacji i wdrożony system poleceń pisemnych.
Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego
W tym przypadku, w praktyce UDT odeszło ostatnio od możliwości przyjmowania egzaminów od obcokrajowców z tłumaczem. Jedyną drogą jest uznanie analogicznych kwalifikacji nabytych w kraju pochodzenia w drodze postępowania administracyjnego. Organem właściwym jest również Urząd Dozoru Technicznego.

 

stan prawny na dzień: 30-03-2017

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności