Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski.

20 czerwca, 2016

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. oddelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

która wdraża

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporzą­dzenie w sprawie IMI”): PL i EN

Pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski są zobowiązani od dnia 18 czerwca 2016:

 • A. najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na terytorium Polski przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy stosowne oświadczenie
 • B. wyznaczyć osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z PIP
 • C. przechowywać wybrane dokumenty pracownicze na terytorium Polski przez okres delegowania, a udostępniać je Państwowej Inspekcji Pracy w okresie 2 lat od zakończenia delegowani.

Pracodawcy, którzy delegowali pracowników przed 18 czerwca 2016, a usługa jest wciąż świadczona w dniu 18 czerwca 2016, powyższych obowiązków muszą dopełnić do dnia 18 września 2016.
Pracodawca delegujący pracowników na terytorium Polski podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł jeśli nie wywiązuje się z wyżej opisanych obowiązków.

A. Oświadczenie:

Pracodawca delegujący najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi składa Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie zawierające informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Pomocniczy wzór formularza oświadczenia zamieszczony został na stronie internetowej PIP oraz na stronie prowadzonej w ramach pojedynczego punktu informacyjnego : również wersja anglojęzyczna.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy w ciągu 7 dni roboczych o każdej zmianie informacji w zakresie pkt. 1, 6 lub 7.
Oświadczenie składa się w języku polskim lub w angielskim.
Oświadczenie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego. W tym przypadku wymagany jest podpis elektroniczny, lub profil zaufany.

B. Osoba upoważniona do pośredniczenia w kontaktach z PIP

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski wyznacza osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień.
Wymagane jest, aby osoba upoważniona do kontaktów z PIP przebywała na terytorium Polski w okresie delegowania pracowników.
Dane osoby upoważnionej przekazywane są do PIP w w/w oświadczeniu. 

Osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP.

Na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy osoba upoważniona do kontaktów z PIP niezwłocznie przekazuje dane osoby upoważnionej przez pracodawcę do reprezentowania go w trakcie kontroli PIP.

Osoba upoważniona do kontaktów z PIP oraz osoba upoważniona do reprezentowania w trakcie kontroli PIP może być tą samą osobą, lub mogą to być dwie różne osoby.

Na wniosek PIP osoba upoważniona do reprezentowania w trakcie kontroli powinna być dostępna na terytorium Polski w związku z prowadzoną kontrolą.

C. Dokumenty pracownicze

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski obowiązany jest w okresie delegowania do przechowywania na terytorium Polski:

 • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy;
 • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii;
 • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Dokumenty mogą być przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej.
Miejsce przechowywania dokumentów wskazywane jest w oświadczeniu składanym do PIP.
Na wniosek PIP pracodawca delegujący zobowiązany jest udostępnić dokumenty:

 • w okresie delegowania: w ciągu 5 dni roboczych wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 • w okresie 2 lat od zakończenia delegowania: w ciągu 15 dni roboczych, a jeśli wniosek PIP tego wymaga, również z tłumaczeniem na język polski.

Ponadto:

Odpowiedzialność solidarna zlecającego z pracodawcą delegującym

Wykonawca powierzający wykonanie prac budowlanych (określonych w art. 5 ust. 2 ustawy) pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP ponosi wobec pracownika delegowanego odpowiedzialność solidarną z tym pracodawcą za jego zobowiązania powstałe w trakcie wykonywania prac z tytułu zaległego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca powierzający wykonanie prac budowlanych z zostaje zwolniony z odpowiedzialności ponoszonej solidarnie wraz z pracodawcą delegującym wobec pracownika delegowanego z tytułu zaległego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pod warunkiem:

 • Przekazanie pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia
 • Odebranie od niego potwierdzenia złożenia oświadczenia do PIP

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia mu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników w zakresie:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasad równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji;

W przypadku pracowników, wykonujących nie dłużej niż przez 8 dni w roku wstępne prace montażowe lub instalacyjne niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów nie stosuje się wymagań w zakresie pkt 2?4 (wymiar urlopu, wynagrodzenie minimalne oraz wysokość wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny).

Państwowa Inspekcja Pracy zamieści na stronie internetowej (powadzonej w ramach pojedynczego punktu informacyjnego (www.businessinpoland.gov.pl ) informacje o warunkach zatrudnienia i zakresie ich stosowania do pracowników delegowanych. PIP jest też zobowiązany do udzielania informacji na ten temat.

Potrzebujesz wsparcia – skontaktuj się z nami:

BHP Consulting - delegowanie pracownika

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności