Ocena ryzyka zawodowego

5 kwietnia, 2016

W kwietniu 2016 roku otrzymaliśmy zlecenie od firmy HIAB Stargard MAU – Cargotec Poland na wykonanie analizy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w zakładzie produkcyjnym w Stargardzie Szczecińskim.

Oprócz analizy oceny ryzyka zawodowego aktualizujemy również wszystkie instrukcje stanowiskowe BHP.

Wymóg prawny oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z artykułem 226 znowelizowanego Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Ocena ryzyka jest także podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. W przypadkach w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemożliwe pracodawca ma obowiązek zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności ? środki ochrony indywidualnej.

Metodologia

Pierwszym etapem w analizie ryzyka jest zebranie informacji dotyczących:

 • charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),
 • charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, młodocianych, osóbniepełnosprawnych,
 • stosowanych technologii i używanych materiałów,
 • wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,
 • źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,
 • możliwych skutków zagrożeń,
 • stosowania środków ochronnych,
 • występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.

Następnym etapem jest identyfikacja zagrożeń, która powinna obejmować:

 • określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy i ustalenie w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika,
 • określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
 • ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagrożenie,
 • określenie liczby osób narażonych.

Aby określić zagrożenie związane z występowaniem czynników szkodliwych należy ustalić listę tych czynników i zebrać niezbędne dane o ich właściwościach.

Równolegle z identyfikacją zagrożeń powinna być prowadzona wstępna ocena ich potencjalnych skutków. Przy prowadzeniu oceny należy skoncentrować się na najistotniejszych zagrożeniach mogących być przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.

Trzecim etapem w procesie analizy ryzyka jest oszacowanie ryzyka.

Obejmuje ono przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka – prawdopodobieństwu zdarzenia i ciężkości następstw lub pogorszenia się stanu zdrowia (skutków). Wyniki oszacowania ryzyka można przedstawiać w różny sposób. Zaleca się jednak takie skale, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej. W normie PN-N-18002 przedstawiona jest pięciostopniowa skala szacowania ryzyka.

Ciężkość następstw

 • Mała (M): urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp.
 • Średnia (S): urazy i choroby, które powodują niewielkie ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II-stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna).
 • Duża (D): urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć. Są to np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, itp.

Prawdopodobieństwo zdarzenia (urazu)

 • Mało prawdopodobne (MP): zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny nastąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Prawdopodobne (P): mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie w ciągu okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Wysoce prawdopodobne (WP): mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika.

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczamy jego dopuszczalność. Znając wartość ryzyka (bardzo duże, duże, średnie, małe, bardzo małe) możemy stwierdzić czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na podstawie tego określić niezbędne działania dotyczące organizacji stanowiska pracy. 

Ostatnim etapem, który jest pochodną procesu oceny ryzyka, są działania korygujące, które mają na celu zredukować ryzyko do poziomu dopuszczalnego. Działań korygujących dokonuje się poprzez:

 • upewnienie się o istniejącym zagrożeniu i jego wielkości poprzez sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia przed jego użyciem, dokładną ocenę warunków w miejscu wykonywania zadań, dokonanie pomiarów środowiskowych,
 • wyeliminowanie niepełnowartościowego materiału,
 • zastosowanie zabezpieczeń, osłon stających się przegrodą pomiędzy źródłem zagrożenia a organizmem człowieka,
 • zastosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez poszczególnych pracowników,
 • opracowanie szczegółowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności pomimo zagrożenia,
 • zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy, umiejętności oraz sprzętu pozwalającego na bezpieczne wykonanie czynności.

Przy redukcji ryzyka należy kierować się zasadą, aby w pierwszej kolejności eliminować zagrożenie, mogące powodować najcięższe skutki. Następnie redukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia. Po wprowadzeniu zmian korygujących należy dokonać ponownej analizy i oceny ryzyka.

Zobacz również

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności