Nasze usługi

Gdy zmagasz się z trudnym zagadnieniem BHP. Gdy w życie weszło nowe rozporządzenie i nie jesteś pewien, w jaki sposób interpretować lub wdrożyć.

Konsultacje i doradztwo z ekspertami w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Gdy zmagasz się z trudnym zagadnieniem BHP. Gdy w życie weszło nowe rozporządzenie i nie jesteś pewien, w jaki sposób interpretować lub wdrożyć. Gdy masz pytania z dziedziny BHP, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. Podpowiemy, wyjaśnimy, sprecyzujemy.

Prowadzimy konsultacje i doradztwo BHP dla firm ze wszystkich branż.

Czym różni się
konsultacja od doradztwa?
Jakie dokładnie obszary
obejmują konsultacje i doradztwo?
W jaki
sposób przebiegają konsultacje?

Zarówno konsultacje jak i doradztwo są formami wspomagania rozwoju ludzi w różnych dziedzinach życia. Konsultacje to pewna forma dialogu w celu poznania opinii innych na pewien temat, doradztwo to udzielanie fachowych porad. Nasze wparcie może polegać zatem na konsultacjach z naszymi doświadczonymi specjalistami ds. BHP, którzy zwrócą uwagę na ewentualne braki czy wymagane aktualizacje w dokumentacji i pomogą przygotować się na np. kontrole ze strony zewnętrznych organów (np. PIP), ale może też polegać na np. oględzinach pomieszczeń, gdzie wykonywane są prace, oraz zaopiniowanie czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i ogólnymi wymogami.

Tematyka szeroko związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prawem pracy. Dlaczego warto korzystać z wiedzy naszych specjalistów? Ponieważ, współpracując z firmami z wielu różnorodnych branż, nabrali dużego doświadczenia, którym chętnie się dzielą.

Zastosujemy formę, która będzie najlepsza dla Ciebie – nasze konsultacje mogą polegać zarówno na spotkaniach, rozmowach telefonicznych, telekonferencjach czy np. oględzinach zakładu pracy i omówieniu wyników naszych spostrzeżeń.

Ocena ryzyka zawodowego na zamówienie Klienta wg Polskiej Normy PN-N-18002.

Czy wiesz, że z każdym stanowiskiem pracy związane jest pewne ryzyko zawodowe, a Ty jako pracodawca masz obowiązek poinformować o nim swoich pracowników?

Możemy wykonać dla Ciebie ocenę ryzyka zawodowego dla dowolnego stanowiska pracy.

Kiedy przeprowadza się
ocenę ryzyka zawodowego?
Jak przebiega
cały proces?
Jak długo ważny
jest dokument?

Ocenę ryzyka zawodowego zawsze przeprowadza się:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Powinno się ją przeprowadzić również:

 • po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (o ile ich wyniki zasadniczo różnią się od poprzednich lub są wykonywane po raz pierwszy),
 • po zaistnieniu wypadku przy pracy.

Powołanie zespołu, w skład którego wchodzą osoby mające odpowiednie przygotowanie – kompetentni pracownicy, specjaliści ds. BHP lub eksperci zewnętrzni oraz pracownik, którego stanowisko pracy jest oceniane.

Zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego:

 • lokalizacji stanowiska,
 • osób, pracujących na stanowisku,
 • stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych,
 • wykonywanych czynności oraz czasu i sposobu ich wykonywania,
 • zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane i ich źródeł,
 • na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń,
 • możliwych skutków występujących zagrożeń,
 • stosowanych środków ochrony,
 • wypadków i chorób zawodowych, którym uległy pracujące na stanowisku osoby,
 • wymagań przepisów prawnych i norm, określających minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na analizowanym stanowisku.

Przeanalizowanie zebranych informacji i zidentyfikowanie występujących na stanowisku pracy zagrożeń.

Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami.

Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe – zaczynamy od tych, których ryzyko wystąpienia jest największe.

Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

Z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego należy sporządzić dokumentację. W przepisach prawnych nie ma jednolitego wzorca dla takiego dokumentu.

Poinformowanie pracowników o wynikach przeprowadzonej oceny.

Przy czym należy pamiętać, że przekazując pracownikom informacje pracownikom należy zadbać o to, by zostały one przez nich właściwie zrozumiane.

Nie ma określonych przepisów jak często ani w jaki sposób ma być dokonywana aktualizacja oceny ryzyka zawodowego. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których ryzyko należy weryfikować i aktualizować (pkt.1). Częstotliwość okresowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego powinna być ustalona wewnątrzzakładowo, ale przyjmuje się, że raz do roku to najbardziej optymalny czasokres.

Opracowanie dokumentacji powypadkowej.

Niestety, wypadki się zdarzają, nawet w tych przedsiębiorstwach, których zachowano wszelkie zalecane środki ostrożności. Co zrobić w takim przypadku? Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu, pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz sporządzi konieczną dokumentację.

Zleć to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy wszelkie niezbędne procedury.

Jak przebiega proces
sporządzania dokumentacji powypadkowej?
Po co wykonuje
się dokumentację powypadkową?
Dlaczego rzetelne wykonanie
dokumentacji jest tak ważne?

Na początku należy wyjaśnić, że protokół powypadkowy jest obowiązkowym dokumentem i powinien być sporządzony nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku. Dokument ten określa okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy zebrane podczas dochodzenia zespołu powypadkowego. Ważne jest również, by był on zgodny z wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. 2019 poz. 1071).

 • Po pierwsze, aby móc dokonać kwalifikacji prawnej wypadku oraz ustalić uprawnienia poszkodowanego lub jego rodziny do świadczeń odszkodowawczych.
 • Po drugie, aby pracodawca mógł określić i wprowadzić środki prewencyjne, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Działania zaś zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie po wystąpieniu wypadku będą zależały od tego jak rzetelnie zostanie przeanalizowane to, co się stało.

Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018

Czym jest System Zarządzania BHP? Czy jest to dokument zamknięty w szafce dyrektora? Zdecydowanie nie. To codzienne działania każdego z pracowników, które prowadzą do zwiększenia kultury bezpieczeństwa w firmie.

Jeśli chcesz w swojej firmie zwiększyć realne poczucie bezpieczeństwa każdego pracownika, zleć nam opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania BHP.

Czy firma powinna
mieć System Zarządzania BHP?
Co powinien
zawierać?
Kto powinien
jego przestrzegać?
Jak informować
o wdrożonym systemie?

Wdrożenie SZBHP jest dobrowolne, jednak jeśli zależy ci na poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoje firmie, to SZBHP jest idealnym narzędziem do nadzoru i usprawniania bezpieczeństwa.

Dlaczego jednak warto go wprowadzić? Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania BHP: ułatwia spełnienie wymagań obowiązującego prawa, umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści, związanych z poprawą poziomu BHP oraz przyczynia się do poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itd.

Systemy zarządzania BHP są przeważnie zbudowanie na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga.

Podstawowe elementy SZBHP to:

 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współudział pracowników
 • Wymagania prawne i inne
 • Cele ogólne i szczegółowe
 • Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
 • Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Nadzór nad podwykonawcami
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP
 • Audyty wewnętrzne
 • Przegląd zarządzania

Wszyscy!

Jednak, jak w każdym przypadku, dobry przykład powinien iść z góry – zaangażowane kierownictwo, to połowa sukcesu. Warto również mieć świadomość tego, że nowoczesny system zarządzania wymaga od każdej organizacji stworzenia bezpiecznych miejsc pracy, co przekłada się na ciągłą ocenę i monitorowanie nie tylko ryzyka zawodowego, ale także ryzyk związanych z BHP. Bez zbudowania solidnego systemu, opartego na zaangażowaniu i świadomości wszystkich pracowników w realizację kluczowych aspektów BHP nie będzie możliwa eliminacja wypadów przy pracy.

W sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy. Mogą to być zarówno dokumenty opracowane w wersji papierowej i udostępnione pracownikom, jak również dostęp do dokumentów w formie elektronicznej, np. w zakładowym intranecie.

Audyt BHP

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twoim przedsiębiorstwie wszystkie zagadnienia związane z BHP: szkolenia, dokumentacja, codzienne zachowania pracowników są na odpowiednim poziomie, nie czekaj dłużej. Zleć nam przeprowadzenie audytu BHP i dowiedz się, jaki jest rzeczywisty obraz stanu BHP.

W jakich sytuacjach
wykonuje się audyt BHP?
Jak przebiega
cały proces?
Co uzyskujemy
dzięki audytowi?
Jakie działania należy
podjąć po dokonaniu audytu?

Na początku należy wyjaśnić, że audyt BHP w firmie wykonujemy po to, aby ułatwić wdrożenie odpowiednich rozwiązań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym pracownikom.

Audyt BHP można przeprowadzić w każdym momencie. Jednak szczególnie warto zastanowić się nad nim, gdy spodziewamy się kontroli PIP. W przypadku, gdy nie jesteśmy do końca pewni, czy w naszej firmie przepisy BHP są przestrzegane w odpowiednim stopniu, można skorzystać z usług firmy zewnętrznej, by pomogła ocenić sytuację.

Audyt BHP warto też przeprowadzić po kilku miesiącach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie wykonywać go przynajmniej raz do roku.

Osoby przeprowadzające audyt BHP.

Audyt BHP przeprowadzają specjaliści – osoby, które są w stanie ocenić wdrożone w zakładzie pracy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spotkania.

W trakcie audytu, odbywa się zazwyczaj kilka spotkań audytorów z właścicielami przedsiębiorstwa i pracownikami. Na spotkaniach tych przegląda się dostępną dokumentację oraz kontroluje poszczególne obszary działalności.

Analiza i raport.

Uzyskane dane są następnie analizowane pod kątem ich zgodności z normami. Audytor sporządza raport, w którym nie tylko wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożeń oraz nieprawidłowości prawnych, ale także przedstawia zalecenia które należy wdrożyć, by poprawić istniejący stan BHP.

Zakres audytu najczęściej obejmuje obszary:

 • regulamin pracy,
 • szkolenia BHP (czasookresy),
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • warunki środowiska pracy,
 • system pierwszej pomocy,
 • przystosowanie stanowisk pracy,
 • przystosowanie procesów pracy,
 • badania pracownicze,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • przystosowanie pomieszczeń sanitarnych,
 • rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • wyniki badań środowiskowych,
 • transport,
 • magazynowanie,
 • sprawność maszyn i urządzeń,
 • występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych,
 • protokoły z przeglądu budynku, obiektu.

Audyt BHP pozwala sprawdzić i ocenić aktualnie funkcjonujące w zakładzie pracy rozwiązania w zakresie BHP. Stanowi też pewien punkt wyjścia do wprowadzania ewentualnych zmian w tym obszarze.

Na każdym audycie ocenia się i sprawdza funkcjonujące w przedsiębiorstwie zasady BHP, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy prawne. Pozwala to na ustalenie stanu faktycznego, a także wykryciu zagrożeń, które bezzwłocznie należy usunąć. W ten sposób można zapobiec wielu wypadkom, zdarzającym się przy pracy.

Audyt BHP w firmie pozwala również uchronić pracodawcę od konsekwencji prawnych i finansowych, które mogą wyniknąć z niezastosowania się do obowiązujących przepisów.

Audyt pokazuje, w jakich obszarach BHP w danej firmie, występują pewne nieprawidłowości.

Na podstawie opracowanego raportu oraz zaleceń w nim zawartych, pracodawca powinien wdrożyć plan działań zapobiegawczych i naprawczych.

TO CI SIĘ MOŻE PRZYDAĆ

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności