WYPADEK PRZY PRACY? KTO? CO? JAK? KIEDY?

4 marca, 2020

WYPADEK PRZY PRACY PRACOWNIKA? KTO? CO? JAK? KIEDY?

Według danych statystycznych GUS w okresie: styczeń – wrzesień 2019 r. w Polsce zgłoszono 52 866 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Warto zatem wiedzieć: co? jak? gdzie? i kiedy? zgłosić, aby wywiązać się z obowiązku.

Czym jest wypadek przy pracy? podstawowa terminologia.

Wypadek przy pracy – zdarzenie nagłe,wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Definicja elementów wypadku przy pracy:

 1. Zdarzenie nagłe – zdarzenie, które nastąpiło w ciągu jednej zmiany roboczej.
 2. Przyczyna zewnętrzna – działanie czynnika zewnętrznego takiego jak np.: działanie skrajnych temperatur, upadek przedmiotów uderzenie przez przedmioty itp.
 3. Uraz – jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Należy pamiętać, iż uraz to może oznaczać również istotne pogorszenie stanu zdrowia według SN.
 4. Związek z pracą – pełnienie przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z nim tzn.:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy – w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wszystkie te elementy definicji wypadku przy pracy muszą wystąpić jednocześnie. W przypadku braku któregokolwiek z nich, zdarzenie nie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Kto i za co jest odpowiedzialny?

Pracownik, który uległ wypadkowi – poszkodowany:
 • Jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku swojego bezpośredniego przełożonego, nawet jeżeli zdarzenie nie pociąga za sobą niezdolności do pracy – forma pisemna. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu.
 • Poszkodowany jest zobowiązany do udzielenia prowadzącym postępowanie powypadkowe rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień dotyczących: zdarzenia, sposobu wykonywania czynności, stosowania się do obowiązujących instrukcji i wskazówek przełożonych.
Świadek wypadku (obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma również każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy):
 • w razie potrzeby udziela lub organizuje pierwszą pomoc dla poszkodowanego, zawiadamia Pogotowie Ratunkowe – telefon alarmowy 999 lub 112 (z telefonu komórkowego),
 • natychmiast powiadamia o wypadku bezpośrednich przełożonych poszkodowanego,
 • zabezpiecza – w miarę możliwości – miejsce wypadku,
 • jest zobowiązany do udzielania prowadzącym postępowanie powypadkowe rzetelnych i wyczerpujących informacji.
Bezpośredni przełożony:
 • w razie potrzeby udziela lub organizuje pierwszą pomoc dla poszkodowanego, zawiadamia Pogotowie Ratunkowe – telefon alarmowy 999 lub 112 (z telefonu komórkowego),
 • w chwili pozyskania informacji o wypadku przy pracy obowiązany jest zawiadomić pracodawcę,
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku.
 • na wniosek zespołu powypadkowego zobowiązany jest do każdorazowego zwalniania osób powołanych do uczestnictwa w postępowaniu powypadkowym.
Pracodawca:
 • po uzyskaniu zawiadomienia o wypadku przy pracy powołuje zespół powypadkowy,
 • w ciągu 5 dni zatwierdza protokół powypadkowy,
 • w razie wypadku przy pracy: śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego zawiadamia właściwego Inspektora Pracy i Prokuratora. Ten sam obowiązek ma Pracodawca w przypadku każdego innego wypadku, który wywołał wymienione skutki, mający związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
 • sporządza statystyczną kartę wypadku i przekazuje do GUS,
 • uwzględnia wypadek w rejestrze wypadków przy pracy.
Zespół powypadkowy:
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, jest obowiązany przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku:
 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • sporządzić szkice, fotografie miejsca wypadku,
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli pozwala na to stan jego zdrowia,
 • zebrać informacje od świadków wypadku,
 • zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby opinii specjalistów,
 • dokonać kwalifikacji wypadku,
 • określić środki profilaktyczne oraz wnioski, zwłaszcza wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

2.  W ciągu 14 dni sporządza protokół powypadkowy.

Zespół Powypadkowy powinien wykorzystać:

 • materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione,
 • inne materiały pozwalające precyzyjnie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku.

Wymagane dokumenty dotyczące wypadku przy pracy:
 • zawiadomienie o wypadku,
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wyjaśnienia poszkodowanego,
 • informacja świadka,
 • protokół powypadkowy,
 • zawiadomienie organów zewnętrznych,
 • statystyczna karta wypadku,
 • rejestr wypadków przy pracy.

Postępowanie powypadkowe krok po kroku.

1. Zawiadomienie o wypadku.

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli stan zdrowia jej na to pozwala, zawiadamia niezwłocznie pisemnie o wypadku pracodawcę lub inny podmiot, na rzecz, którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu.

Obowiązek pisemnego zgłoszenia wypadku przy pracy ma również każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy.

2. Zabezpieczenie miejsca wypadku.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne działania, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenie.

Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone przed:

 • wstępem osób niepowołanych,
 • uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem,
 • dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.

Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca po uzgodnieniu ze służbą BHP.

Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda ta może być wydana po konsultacjach z właściwym Inspektorem Pracy i Prokuratorem.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia, znajdujących się w miejscu zdarzenia, albo jeśli podjęte działania zapobiegną grożącemu niebezpieczeństwu.

3. Powołanie zespołu powypadkowego.

Bezpośrednio po otrzymaniu zawiadomienia o zaistniałym wypadku, pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku.

Jeżeli wypadek miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy, nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.

U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym powyżej ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Zespół powypadkowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy) – według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298).

Zamieszczenie w protokole powypadkowym stwierdzenia, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy bądź występują okoliczności wskazujące wyłączną winę pracownika wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania na to dowodów.

Jeżeli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej niż 14 dni, należy podać przyczynę opóźnienia wraz z uzasadnieniem w treści protokołu powypadkowego. Protokół przygotowuje się w niezbędnej liczbie egzemplarzy i dołącza się do niego zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków, a także zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego dowody: materiały, opinie lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku.

Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego lub rodzinę zmarłego pracownika z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Prawo takie przysługuje również rodzinie zmarłego pracownika.

5. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy podlega zatwierdzeniu przez pracodawcę w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego – jego rodzinie.

Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu.

Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa powyżej sporządza, nie później niż w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca dostarcza niezwłocznie właściwemu Inspektorowi Pracy.

6. Zawiadomienie organów zewnętrznych.

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego Inspektora Pracy i Prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

 • Wypadek śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w ciągu 6 miesięcy od chwili wypadku.
 • Wypadek ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, jak np.: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszając podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
 • Wypadek zbiorowy – wypadek, któremu w następstwie tego samego zdarzenia uległy, co najmniej dwie osoby.
 • Wypadek lekki – inny niżeli ciężki i śmiertelny.

Chcąc ułatwić Ci pracę, na naszej stronie: https://sklep.pogotowiebhp.com.pl/pl/p/Dokumenty-dot.-wypadku-przy-pracy-wzory/165 zamieściliśmy edytowalne formularze – dokumenty dotyczące wypadku przy pracy.

Pozdrawiamy

Zespół BHP Consulting

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności