Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

12 kwietnia, 2016

Otrzymaliśmy zlecenie wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów ambasady RP w Kijowie. W ramach zlecenia dokonamy przeglądu wymagań p.poż wszystkich obiektów.

Warto wiedzieć:

Co musi zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

Zawartość Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać  elementy wymienione w § 6.1.rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tzn.

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem.
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
 • Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 • Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
 • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych w szczególności:
 1. Powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku.
 2. Odległości od budynków sąsiadujących.
 3. Parametrów pożarowych występujących substancji palnych.
 4. Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej, lub w strefach pożarowych.
 5. Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.
 6. Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.
 7. Podziału obiektu na strefy pożarowe.
 8. Warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.
 9. Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 10. Wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych.
 11. Hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych.
 12. Dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz również:

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności